BỘ MÁY QUỸ VIỆT NAM HIẾU HỌC

Theo điều lệ của Quỹ do Bộ Nội vụ công nhận, bộ máy của Quỹ Việt Nam Hiếu Học gồm có:

1.​ Hội đồng Quản lý Quỹ

2.​ Ban Kiểm soát Quỹ

3.​ Hội đồng Điều hành bao gồm các Ban chuyên môn

*Hội đồng quản lý Quỹ: có 03 người, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên.

Bà: Trần Thị Hương Trà – chủ tịch

Ông Trường Trần Dũng – Phó chủ tịch

Bà: lê Thị Tuyến – Thành viên

Hội đồng quản lý Quỹ do các sáng lập viên đề cử, là cơ quan quản lý của Quỹ, nhân danh Quỹ để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Quỹ liên quan đến việc quyết định chiến lược phát triển của quỹ và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác liên quan đến việc điều hành quỹ.

*Ban Kiểm soát Quỹ

Ban Kiểm soát Quỹ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định thành lập theo nghị quyết của Hội đồng quản lý Quỹ, gồm: Trưởng ban, 01 (một) Phó Trưởng ban và ít nhất 01 (một) ủy viên.

Trưởng Ban Kiểm soát quỹ: ông Trương Trần Dũng (Phó CT Hội đồng Quản lý Quỹ)

Ban Kiểm soát Quỹ hoạt động độc lập và có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ theo Điều lệ Quỹ và các quy định của pháp luật; Báo cáo, kiến nghị với Hội đồng quản lý Quỹ về kết quả kiểm tra, giám sát và tình hình tài chính của Quỹ.

*Giám đốc Quỹ – Bà Lê Thị Tuyến

Do Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm – chịu trách nhiệm điều hành công việc hằng ngày của Quỹ, chịu sự giám sát của Hội đồng quản lý Quỹ, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý Quỹ và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Quỹ có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

a) Điều hành và quản lý các hoạt động của Quỹ, chấp hành các định mức chi tiêu của Quỹ theo đúng nghị quyết của Hội đồng quản lý, Điều lệ Quỹ và các quy định của pháp luật;

b) Ban hành các văn bản thuộc trách nhiệm điều hành của Giám đốc và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình;

c) Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của Quỹ với Hội đồng quản lý Quỹ và cơ quan có thẩm quyền;

d) Chịu trách nhiệm quản lý tài sản của Quỹ theo Điều lệ Quỹ và các quy định của pháp luật về quản lý tài sản, tài chính;

e) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Điều lệ Quỹ và quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ.

Phụ trách Kế toán của Quỹ

Do Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm

Phụ trách kế toán của Quỹ có trách nhiệm giúp Giám đốc Quỹ tổ chức, thực hiện công tác kế toán, thống kê của Quỹ và chấp hành các quy định về chứng từ kế toán; mở sổ hạch toán, kế toán ghi chép và lưu trữ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính có liên quan đến Quỹ (theo dõi thu, chi tài chính, hiện vật do các tổ chức, cá nhân đóng góp, tài trợ và danh mục các hoạt động hỗ trợ); lập và gửi đầy đủ, đúng hạn các báo cáo tài chính và quyết toán năm cho Bộ Nội vụ và cơ quan được giao trực tiếp quản lý đối với Quỹ

Các Ban chuyên môn giúp việc khác