GIỚI THIỆU

Quỹ Việt Nam Hiếu Học là Quỹ nhân đạo từ thiện, hoạt động trên toàn quốc, theo nguyên tắc tự nguyện, không vì lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ, khuyến khích, giúp đỡ học sinh, sinh viên nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập và hỗ trợ các đối tượng yếu thế trong xã hội, góp phần chung tay vì người nghèo để cùng phát triển.

Quỹ được hình thành từ nguồn vốn đóng góp tự nguyện ban đầu của các Sáng lập viên và tự tạo vốn trên cơ sở vận động, tiếp nhận tài trợ, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tự nguyện đóng góp tài sản, tài chính, hàng hóa… để thực hiện các hoạt động hỗ trợ theo đúng tôn chỉ, mục đích của Quỹ.

Quỹ luôn được công khai, minh bạch về: Mục đích, nội dung vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ; thu, chi, tài chính, tài sản của Quỹ, kết qủa sử dụng, thực hiện tài trợ và báo cáo quyết toán… qua trang thông tin điện tử của “Quỹ Việt Nam Hiếu Học” để công chúng và các nhà tài trợ có điều kiện kiểm tra, giám sát.

Toàn bộ số tiền mạnh thường quân đóng góp, tài trợ cho Quỹ sẽ được chuyển hết cho các đối tượng được thụ hưởng, Ban Quản lý Quỹ không sử dụng vào bất cứ mục đích nào khác

Quỹ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và xã hội.